ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ


Η Ροδακινιά προτιμά βαθιά καλοστραγγιζόμενα εδάφη ελαφράς έως μέσης μηχανικής σύστασης, πλούσια σε οργανική ουσία και με ph ελαφρά όξινο.
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
 Είναι ευαίσθητη στα άλατα και ειδικά στα Χλωριούχα. 
Η άρδευση επηρεάζει τόσο την αύξηση του μήκους των βλαστών (πρώιμα ποτίσματα), όσο και το μέγεθος των καρπών ειδικά στο στάδιο της ταχείας αύξησης τους (τρίτο στάδιο αύξησης καρπού), πράγμα που τελικά σημαίνει αύξηση της παραγωγής.

Η Ροδακινιά αντιδρά θετικά στην Αζωτούχο λίπανση  χαρακτηρίζεται ως προς αυτήν ¨αχόρταγο¨ δένδρο - γεγονός που αναδεικνύεται από τη ζωηρή βλάστηση ,τον αριθμό των ανθοφόρων οφθαλμών, τη μείωση της καρπόπτωσης, το μέγεθος των καρπών και των αποδόσεων. 
Ανεπάρκεια Αζώτου στην καρπόδεση και στην ανάπτυξη του πυρήνα έχει δυσμενή επίδραση στην παραγωγή. Συνήθως οι εφαρμογές Αζώτου δεν υπερβαίνουν τα 0.8-1 κιλά Αζώτου / δένδρο.
Στα Επιτραπέζια Ροδάκινα πρόβλημα υπερλίπανσης Αζώτου ιδίως στις πρώιμες ποικιλίες προκαλεί μαλάκωμα του καρπού, μείωση της διάρκειας συντήρησης των φρούτων στα ψυγεία, οψίμιση της παραγωγής. Στις επιτραπέζιες ποικιλίες στις οποίες επιδιώκεται η επίτευξη πρωιμότητας δεν πρέπει να εφαρμόζεται Αζωτούχος λίπανση μετά την άνθηση, γιατί η οψίμιση της ωρίμανσης των καρπών είναι βεβαία. Καρποί οι οποίοι πρόκειται να συντηρηθούν επί μακρόν ή να ταξιδεύσουν σε μακρινές αποστάσεις δεν πρέπει να περιέχουν πολύ Άζωτο, ιδιαίτερα οι Λευκόσαρκες ποικιλίες και εκείνες που έχουν τάση για μαλάκωμα της σάρκας.
Σε δένδρα που έχουν τάση δημιουργίας λαίμαργων η Αζωτούχος λίπανση και ιδίως η νιτρική, πρέπει να περιορίζεται, (ακόμη και να μηδενίζεται), προκείμενου να επέλθει η απαραίτητη ισορροπία μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας. Αντίθετα όταν επιδιώκουμε μεγάλο μέγεθος καρπού μια μικρή η μεγαλύτερη ποσότητα νιτρικού Αζώτου πριν ή κατά το στάδιο της κυτταροδιαίρεσης (καρπίδιο), Βοήθα το μέγεθος του καρπού.
Στις Συμπύρηνες Βιομηχανικές ποικιλίες οι ανάγκες σε Άζωτο είναι αυξημένες δεδομένου ότι το αραίωμα γίνεται πολύ αργά, δυο και πλέον μήνες μετά την άνθηση, ενώ παράλληλα και η αύξηση της βλάστησης εμφανίζεται καθυστερημένη. Παράλληλα όμως υπερβολές στην Αζωτούχο λίπανση σε ποικιλίες που έχουν τάση για καρπόπτωση πριν τη συγκομιδή, όπως είναι σχεδόν όλες οι Συμπύρηνες Κονσερβοποιήσιμες, αυξάνουν την καρποπτωση. Περίσσεια Αζώτου στις Συμπύρηνες Κονσερβοποιήσιμες ποικιλίες Ροδακινιάς που έχουν τάση δημιουργίας κόκκινου χρωματισμού στη σάρκα γύρω από τον πυρήνα, αυξάνει τον ανεπιθύμητο αυτό χρωματισμό, ιδίως στα πολύ ζωηρής ανάπτυξης νεαρά δένδρα.

Για τις λιπάνσεις Φωσφόρου χρειάζεται να γνωρίζουμε τα επίπεδα του στο έδαφος χωρίς να μας διαφεύγει η ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζει γενικά τα δένδρα , ότι δηλαδή οι ρίζες τους έχουν αυξημένη ικανότητα πρόσληψης Φωσφόρου. Χορήγηση 5-10 κιλών ανά στρέμμα Φωσφόρου είναι αρκετή για ανεπαρκώς εφοδιασμένα εδάφη.

Η Ροδακινιά Είναι ιδιαίτερα Καλιόφιλη. Το Κάλιο εξασφαλίζει περισσότερα καρποφόρα μάτια και καλύτερη καρποδεση. Ευνοεί τον σχηματισμό χρωστικών ουσιών, ανθοκυανών, που δίνουν χρώμα στον καρπό. Η εξασφάλιση διαθέσιμου Καλίου έως τις τελευταίες εβδομάδες της ανάπτυξης του καρπού παρέχει το επιθυμητό χρώμα στα Ροδάκινα, συντελεί στην αύξηση του μεγέθους και στη βελτίωση της γεύσης των Ροδάκινων και αναστέλλει τα αρνητικά αποτελέσματα των υπερβολικών Αζωτολιπάνσεων. αυξάνει επίσης την αντοχή του δένδρου στο ψύχος. Συνήθως 15-25 κιλά Καλίου ανά στρέμμα ικανοποιούν τις ανάγκες της καλλιέργειας.

Η Χορήγηση Μαγνησίου με τη βασική λίπανση Είναι αναγκαία λαμβανόμενων μάλιστα υπόψη και των ευεργετικών αποτελεσμάτων όταν χρησιμοποιείται μαζί με το Κάλιο.

Ο ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ
Το πρώτο σύμπτωμα έλλειψης Ψευδάργυρου εκδηλώνεται στα φύλλα. Στη Ροδακινιά τα φύλλα της Άνοιξης με έλλειψη Ψευδάργυρου Είναι μικρότερου μεγέθους, επιμήκη, στενά, σε ροζέτες, δείχνουν κυματώδη περιφέρεια, με χρωματισμό λευκοπράσινο - κιτρινωπό μεταξύ των κυρίων νεύρων, τα οποία παραμένουν πράσινα.
Οι βλαστοί στη συνεχεία η και παράλληλα με τα φύλλα, εκδηλώνουν συμπτώματα τα οποία Είναι πολύ χαρακτηριστικά της τροφοπενίες. Παρουσιάζονται κατά θέσεις γυμνοί από βλάστηση, που όμως πάντα στην κορυφή φέρουν μια τούφα φύλλων σαν ομπρελά. Τα μεσογονάτια διαστήματα στους νέους βλαστούς Είναι μικρά και δίνουν την εντύπωση ρόδακα. Καρποφόροι βλαστοί παρελθόντος έτους, σε περίπτωση μεγάλης έλλειψης, χάνουν μεγάλο μέρος των ανθοφόρων και βλαστοφόρων οφθαλμών σε διάφορα στάδια αύξησης των. Στους βλαστούς αυτούς παρατηρείται μια παρατεταμένη περίοδος ανθοφορίας.
Από ερευνά που πραγματοποίησε το Ι.Ε.Θ. (Καραγιαννιδης 1996)σε 247 οπωρώνες Ροδακινιάς στο ν. Ημαθίας, διαπιστώθηκε ότι μόνο σε ένα ποσοστό 28% περίπου υπήρχε επάρκεια Ψευδάργυρου στα φύλλα, ενώ τα τροφοπενία επίπεδα ήταν γύρω στο 60% και τα χαμηλά γύρω στο 12%. Από αναλύσεις φύλλων από το Ι.Ε.θ. στο ν. Πέλλας, σε 18 οπωρώνες Ροδακινιάς σε 8 δείγματα (44.4%),το επίπεδο Ψευδάργυρου ήταν κάτω από 20 ppm (θεωρούμενο ως χαμηλότερο όριο). Για την αντιμετώπιση της τροφοπενίες Ψευδάργυρου η COMPO συνιστά την χρήση του ZITRILON SM 10%, με δυο ψεκασμούς στις αρχές της Άνοιξης. Φυσικά και το ENTEC Ultra μπορεί να βοηθήσει, κυρίως προληπτικά και σε μικρό βαθμό έλλειψης αλλά ίσως περισσότερο με το χαμηλό ποσοστό Φωσφόρου καθώς Είναι πιθανό για την πλειονότητα των περιπτώσεων ελλείψεως Ψευδάργυρου να ενοχοποιείται το υψηλό ποσοστό Φωσφόρου από την πολυετή χρήση του 11-15-15, καθώς Είναι συνηθισμένο στις αναλύσεις εδάφους να βρίσκεται τριπλάσιο και τετραπλάσιο από το κανονικό ποσοστό Φωσφόρου.


ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ
Όταν η Επιφανειακή λίπανση γίνεται μέσω υδρολίπανσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ENTEC SOLUB (21-0-0) σε δοσολογία 500-1000γρ/δενδρο συνολικά.Καλό Είναι οι υδρολιπάνσεις να ξεκινάνε από νωρίς, εάν υπάρχει ξηρασία ακόμη και από το φούσκωμα των ματιών.Περισσότερο Άζωτο δέχονται οι όψιμες ποικιλίες, μεγάλα δένδρα, δένδρα που έχουν υποστεί ισχυρό κλάδεμα κλπ.Το υπερβολικό Άζωτο στις πρώιμες ποικιλίες τις οψιμίζει, στις Λευκόσαρκες προξενεί μαλάκωμα του καρπού, και στις Βιομηχανικές μπορεί να προκαλέσει καρποπτωση.

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ
Για την αντιμετώπιση της έλλειψης ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ χρησιμοποιούμε το ZITRILON σε δυο επεμβάσεις με 50-70γρ/στρ και έως 100γρ/100 κιλά ψεκαστικου διαλύματος. Για την έλλειψη ΣΙΔΗΡΟΥ χρησιμοποιούμε για άριστα αποτελέσματα το BASAFER με χρήση από το έδαφος η με το δίκτυο υδρολίπανσης (πλήρως υδατοδιαλυτό).


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια